Gelar Lulusan

Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata satu (1)

     No

     Fakultas dan Program Studi

     Gelar

     Sebutan

     Singkatan

I.

Fakultas Agama Islam

1.

Pendidikan Agama Islam

Sarjana Pendidikan Islam

S.PdI.

2.

Ahwal Al-syakhsyiyah

Sarjana Hukum Islam

S.HI.

II.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.

Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sarjana Sosial

S.Sos.

2.

Ilmu Komunikasi

Sarjana Sosial

S.Ikom.

3.

Ilmu Pemerintahan

Sarjana Ilmu Politik

S.IP.

4.

Sosiologi

Sarjana Sosial

S.Sos.

5.

Hubungan Internasional

Sarjana Ilmu Politik

S.IP.

III.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1.

Pendidikan Matematika

Sarjana Pendidikan

S.Pd.

2.

Pendidikan Biologi

Sarjana Pendidikan

S.Pd.

3.

Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia dan Daerah

Sarjana Pendidikan

S.Pd.

4.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sarjana Pendidikan

S.Pd.

5.

Pendidikan Bahasa Inggris

Sarjana Pendidikan

S.Pd.

6.

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Sarjana Pendidikan

S.Pd.

IV.

Fakultas Hukum

Sarjana Hukum

S.H.

V.

Fakultas Teknik

1.

Teknik Mesin

Sarjana Teknik

S.T.

2.

Teknik Sipil

Sarjana Teknik

S.T.

3.

Teknik Elektro

Sarjana Teknik

S.T.

4.

Teknik Industri

Sarjana Teknik

S.T.

5.

Teknik Informatika

Sarjana Komputer

S.Kom.

VI.

Fakultas Ekonomi

1.

Manajemen

Sarjana Ekonomi

S.E.

2.

Akuntansi

Sarjana Ekonomi

S.E.

3.

Ekonomi Pembangunan

Sarjana Ekonomi

S.E.

VII.

Fakultas Pertanian

1.

Agroteknologi

Sarjana Pertanian

S.P.

2.

Agribisnis

Sarjana Pertanian

S.P.

3.

Teknologi Hasil Pertanian

Sarj. Teknologi Pangan

S.TP.

4.

Kehutanan

Sarjana Kehutanan

S.Hut.

VIII.

Fakultas Psikologi

Sarjana Psikologi

S.Psi.

IX.

Fakultas Peternakan dan Perikanan

1.

Peternakan

Sarjana Peternakan

S.Pt.

2.

Perikanan

Sarjana Perikanan

S.Pi.

X.

Fakultas Kedokteran

1.

Pendidikan Dokter

Sarjana Kedokteran

S.Ked.

XI.

Fakultas Ilmu Kesehatan

1.

Ilmu Keperawatan

Sarjana Keperawatan

S.Kep.

2.

Farmasi

Sarjana Farmasi

S.Farm.

Shared: